🔸25 Ambiya Alaihissalam


Hazrat Adam Alaissalam se hamare Nabi Hazrat Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam tak ALLAH TA'ALA ne bahut se Nabi bheje kuch Nabiyo ka zikr Quran Sharif me khule taur par aaya hai aur kuch ka nahi. 


Jin Nabiyo ke mubarak naam khule taur par Quran Sharif me aaye hai vah yah hai :


1. Hazrat Adam Alaissalam.
2. Hazrat Nooh Alaissalam.
3. Hazrat Ibrahim Alaissalam.
4. Hazrat Ismail Alaissalam.
5. Hazrat Ishaque Alaissalam.
6. Hazrat Yaqoob Alaissalam.
7. Hazrat Yusuf Alaissalam.
8. Hazrat Moosa Alaissalam.
9. Hazrat Harun Alaissalam.
10.Hazrat Shoaib Alaissalam.
11. Hazrat Loot Alaissalam.
12. Hazrat  Hood Alaissalam.
13. Hazrat Dowud Alaissalam.
14. Hazrat Suleman Alaissalam.
15. Hazrat Ayyub Alaissalam.
16. Hazrat Zakariya Alaissalam.
17. Hazrat Yahya Alaissalam.
18. Hazrat Isa Alaissalam.
19. Hazrat Ilyas Alaissalam.
20. Hazrat Alyasa Alaissalam.
21. Hazart Yunus Alaissalam.
22. Hazrat Idrees Alaissalam.
23. Hazrat Zulkifl Alaissalam.
24. Hazrat Saleh Alaissalam.
25. Ham Sbke Aaka Aur Moula Huzur Sayydul Hazrat Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam.

No comments