Hadees Sharif : JUMA Sab Dino Ka SARDAAR

Hadees Sharif : JUMA Sab Dino Ka SARDAAR

Rasoolullaah (Sallallahu Alaihe wa Sallam) ne farmaya: 

Ham dunya me aane ke e'tebaar se aakhiri hain aur qiyaamat ke din pehle, magar ye ke unko (yahoodiyo & eisaaiyo/christians ko) hamse pehle kitaabein (Tauret, Zaboor & Injeel) mili aur hamko unke ba'd,

]yehi JUMA wo din hai jo unpar FARZ kiya gaya ya'ni ye ke wo iski ta'zeem karein, wo iske khilaf hogaye, aur hamko Allah ne bata diya, 2sre log hamare taabe' hain, Yahoodiyo ne 2sre din ya'ni Hafta (saturday) ko muqarrar karliya aur Eisaaiyo/christians ne 3sre din ya'ni Itwaar (sunday) ko.

Bukhari sharif: 1/303 (Hadees no. 876)

Muslim sharif: 425 (Hadees no. 856)

No comments